Menu Sluiten

Erepeningen

De SVFilatelie kent meerdere legpenningen te weten:

 • De Bert Langhorst prijs
 • de D.O. Kirchner-medaille

Reglement “Bert Langhorst” prijs:

Blanghorstprijs

De “Bert Langhorst” prijs zal:

 • uitsluitend toegekend kunnen worden op een tentoonstelling in de categorie 3, die georganiseerd wordt door een vereniging aangesloten bij het Samenwerkingsverband Filatelie;
 • uitsluitend toegekend kunnen worden aan een éénkaderinzender, die voor de eerste maal tentoonstelt in de wedstrijdcategorie;
 • toegekend kunnen worden door de daar aanwezige wedstrijdjury met in acht name van dit reglement;
 • uitgereikt worden op een evenement, dat aangewezen wordt door het verbandsbestuur, nadat hiertoe tenminste drie maanden voorafgaand aan het evenement door de organiserende vereniging een verzoek is ingediend. Bij meer aanvragen voor één jaar, bepaalt het verbandsbestuur op welk evenement de prijs uitgereikt mag worden.
 • Bestaan uit een diploma en een legpenning met aan de achterzijde de vermelding: “Bert Langhorst Prijs” en het jaar van toekenning.
 • Aldus vastgesteld op de A.V. van het Samenwerkingsverband Filatelie:

op 15 november 2014 te Nieuwegein.


Download de richtlijnen voor het toekennen van het ere metaal

 

Download de rankinglijst voor de verenigingstrofee


Reglement D.O. Kirchner medaille

Door de Algemene Vergadering van de Internationale Vereniging Philatelica is op 21 november 1964 besloten over te gaan tot het instellen van een D.O. KIRCHNER-MEDAILLE, ter nagedachtenis aan de heer D.O. Kirchner, hoofdbestuurslid van deze vereniging, overleden te ’s-Gravenhage op 28 september 1964.

De toekenning en uitreiking van deze medaille zal slecht kunnen geschieden met in acht name van de volgende bepalingen:

 1. De medaille is een legpenning, die zal worden geslagen in brons, zilver en verguld zilver. Zij vertoont aan de voorzijde de beeltenis van de heer D.O.Kirchner,met als onderschrift:

“D.O.KIRCHNER-22 april 1984 – 28 september 1964”.

omgeven door een randschrift, luidende:

“Intern. Veren. Philatelica”.

Aan de achterzijde vertoont zij de woorden:

“uitgereikt aan………..”met het jaartal van uitreiking.

En omgeven door een randschrift luidende:

“D.O. Kirchner-Medaille”.

De middellijn van de medaille bedraagt 45 mm.

 • De medaille kan uitsluitend worden toegekend aan personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Internationale Vereniging “Philatelica”.

Onder personen worden, behalve natuurlijke, ook Nederlandse rechtspersonen verstaan.

 • De toekenning geschiedt op door het hoofdbestuur van de Internationale Vereniging “Philatelica” te bepalen tijdstippen; de uitreiking dient te geschieden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de vereniging, nadat het hoofdbestuur tot toekenning heeft besloten.
 • Voorstellen tot toekenning van de medaille moeten schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het hoofdbestuur, die een ontvangen voorstel op de eerstvolgende hoofdbestuursvergadering ter tafel brengt. Het hoofdbestuur beslist op het voorstel bij meerderheid der stemmen, waarbij op de vergadering niet aanwezige hoofdbestuursleden worden geacht te hebben tegengestemd. Van de beslissing geeft de secretaris schriftelijk kennis aan de voorsteller en bij een besluit tot toekenning tevens aan de persoon aan wie de medaille is toegekend.

Omtrent de beweegredenen die het hoofdbestuur hebben doen besluiten om een voorstel tot toekenning van de medaille af te wijzen, wordt geen correspondentie, met wie dan ook, gevoerd, terwijl van de bespreking in de vergadering van het hoofdbestuur geen notulen worden gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het hoofdbestuur van de Internationale Vereniging “Philatelica” gehouden op 13 februari 1965 te ’s-Gravenhage.

P.L. Backer                           -Voorzitter                 

H.C. Kruidenier                     -Secretaris