Menu Sluiten

Verzekeringen

Uitleg & opgaveformulieren
Verzekeringszaken P. La Maitre Nieuwe Schaft 23 3991 AS  Houten Tel.: 06 837 11 729 e-mail:   

Download uitleg verzekeringen

Download het formulier opgave verzekeringen

Download het formulier opgave verzekeringen pdf

Uitleg verzekeringen SVFilatelie

Verzekeringen via SamenwerkingsVerband Filatelie hierna te noemen SvF.

Hierbij maken we de volgende onderverdeling in verzekering:

A: Verzekering van het rondzendverkeer.

B: Verzekering van filatelistisch materiaal op ruilbeurzen.

C: Verzekering van:

  • C1 Contant geld en/of geldwaardig papier.
  • C2a Veiling materiaal.
  • C2b Nieuwtjesdienst SvF materiaal.
  • C2c Nieuwtjesdienst niet SvF materiaal

A: verzekering van het rondzendverkeer:

Het rondzendmateriaal dat bij SvF geregistreerd staat is verzekerd door SvF voor verlies en diefstal tijdens transport en verblijf bij rondzendcommissarissen, sectie hoofden en leden.

Het rondzendmateriaal van de eigen vereniging wat samen met het materiaal van SvF circuleert dient verzekerd te worden voor verlies en diefstal tijdens transport en verblijf bij rondzendcommissarissen, sectie hoofden en leden.

Deze verzekering kan afgesloten worden bij de SvF.

A1:      Transportverzekering tot een maximum van € 50.000,00.

            Deze verzekering dekt verlies, diefstal en schade aan de goederen door een ongeval.

Premie is 0,35% (exclusief assurantiebelasting) van de jaaromzet uit dit rondzendmateriaal, jaarlijks op te geven door de vereniging.

Eigen risico is nihil.

A2:      Verblijfsverzekering tot een maximum van € 75.000,00.

Deze verzekering dekt verlies, diefstal, brand, explosie en vliegtuigschade aan de goederen.

Premie is 0,35% (exclusief assurantiebelasting) van jaaromzet uit dit rondzendmateriaal, jaarlijks op te geven door de vereniging.

Eigen risico is nihil.

B: Verzekering van filatelistisch materiaal op ruilbeurzen e.d.:

B1:      Transportverzekering tot een maximum van € 50.000,00.

Deze verzekering dekt verlies, diefstal en schade aan goederen door een ongeval.

Premie is 0,2% (exclusief assurantiebelasting) van de vooraf opgegeven waarde.

Dit wil zeggen dat ruilbeurzen minimaal 5 weken van te voren verzekerd dienen te worden.

Eigen risico is nihil.

B2:      Verblijfsverzekering tot een maximum van € 50.000,00.

Deze verzekering dekt verlies, diefstal, brand, explosie en vliegtuigschade aan de goederen op het adres van de ruilbeurs.

Premie is 0,1% (exclusief assurantiebelasting) van de vooraf opgegeven waarde.

Dit wil zeggen dat ruilbeurzen minimaal 5 weken van te voren verzekerd dienen te worden.

Eigen risico is nihil.

C1: Verzekering van geld en geldswaardig papier.:

C1:      Transport en verblijfsverzekering voor contant geld en geldswaardig papier tot een maximum van € 3.000,00

Deze verzekering dekt transport en verblijf van geld bij de penningmeester, de veilingmeester en de leider nieuwtjesdienst van een vereniging.

Premie is € 385,71 (exclusief assurantiebelasting), dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemende verenigingen. In 2008 waren dit er 20, zodat de premie per vereniging ca. € 20,00 bedroeg.

Eigen risico is € 25,00 per schadegeval.

C2a  : Verzekering van veilingen

C2a:     Deze verzekering dekt transport en verblijf van filatelistisch materiaal van de veilingdienst van een vereniging bij de verenigingsveilingmeester(s) en verenigingspenningmeester

C2b : Verzekering van de nieuwtjesdienst (materiaal van SvF).

C2b:     De nieuwtjes die door tussenkomst van de SvF verkregen zijn, zijn verzekerd

Deze verzekering dekt transport en verblijf van filatelistisch materiaal van de nieuwtjesdienst bij de leider(s) nieuwtjesdienst van SvF en het via de nieuwtjesdienst van SvF verworven materiaal bij de leider nieuwtjesdienst van een vereniging

C2c : Verzekering van de nieuwtjesdienst  (materiaal buiten SvF).

C2c:     Indien een vereniging nieuwtjes buiten SvF betrekt en dit materiaal toch wil verzekeren, dan kan dit onder dezelfde voorwaarden.

Voor alle drie de onder C2 genoemde verzekeringen is de premie 0,35% (exclusief assurantiebelasting) van de jaaromzet. Jaarlijks op te geven door de vereniging.

Onder jaaromzet wordt verstaan het inkoopbedrag van de nieuwtjes.

Eigen risico is € 25,00 per schadegeval.

Hoe kan men deelnemen aan een verzekering.

De verenigingssecretaris kan contact opnemen met de commissaris verzekeringen van SvF.

Het bankafschrift van de betaling van de verzekering is het bewijs van deelname aan een verzekering.

Hoe te handelen in geval van schade.

Zodra een schade, diefstal of vermissing bekend is dient de verenigingssecretaris, of diens vervanger, dit telefonisch en per e-mail of post te melden aan het bestuur van SvF Nieuwe Schaft 23, 3991 AS te Houten.

De vereniging doet aangifte bij de politie in de plaats des onheils met opgave van de restwaarde van het (rondzend)materiaal.

Het proces-verbaal van de aangifte en het rapport opgemaakt door het bestuur van de betreffende vereniging dient zo spoedig mogelijk aan het bestuur van SvF of diens gemachtigde te worden opgezonden.

SvF claimt de schade bij de verzekeringsmaatschappij en keert de schadevergoeding uit aan de gedupeerde nadat zij de schadevergoeding van de verzekering heeft ontvangen.

Zie ook onze website:  www.svfilatelie.nl

Samenwerken elkaar versterken.


© SvFilatelie 2014-2020